... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Od konca roku 2009 sme svoju činnosť rozšírili o poradenstvo zamerané na oblasť konkurzov a reštrukturalizácií pre dlžníkov, ako aj pre veriteľov.

Dlžníkom sme pripravení poradiť a posúdiť:

- možnosti pred prípadným začatím konkurzného konanania - možnosti reštrukturalizácie dlhov - možnosti ozdravenia spoločnosti

Veriteľom ponúkame poradenstvo a asistenciu v konkurzných konaniach vedenýych voči ich dlžníkom, najmä:

- vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu - vypracovanie prihlášok pohladávok - zastupovanie účastníkov v konkuznom konaní - zastupovanie veriteľov na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore