... veľakrát je to jednoduchšie než si myslíte

Správa spoločností

Vašej spoločnosti poskytneme rozsiahly korporátny servis zahŕňajúci najmä:

1. vykonávanie zmien v spoločnosti a ich následné ohlasovanie
príslušným úradom:
- zmena spoločníkov spoločnosti
- euro-konverzia
- zmena v orgánoch spoločnosti
- zmena spôsobu konania štatutárnych orgánov
- zmena obchodného mena spoločnosti
- zmena sídla spoločnosti
- zmena predmetu podnikania
- zvýšenie a zníženie základného imania
- zriadenie záložného práva na obchodný podiel/akcie
- zmena právnej formy spoločnosti
- zriaďovanie organizačných zložiek v SR aj v zahraničí
2. príprava a usporiadanie zasadnutí orgánov spoločností
3. ukladanie listín do zbierky listín a ohlasovanie do obchodného vestníka
4. zabezpečenie apostilizácie listín
5. splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločnosti
6. cezhraničné zlúčenie alebo splynutie spoločnosti
7. likvidáciu spoločnosti
8. prípravu akcionárskych dohôd, dohôd spoločníkov, štatútov predstavenstiev,
dozorných rád a rôznych iných druhov zmlúv a právnych podaní
9. zastupovanie emitentov akcií pred CDCP